رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف
روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

روبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفروبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفروبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفروبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریفروبات های انباردار دوره دوم ابتدایی نادکاپ شریف

معرفی لیگ

در مسابقه ربات‌های انبار دار تعدادی کالا به شکل توپ با رنگهای مختلف در ورودی کارخانه قرار دارد. دو ربات با همکاری یکدیگر باید اجناس را از راهرو ها عبور داده  و در مکان مناسب در انبار قرار دهند. برنده مسابقه گروهی است که بتواند کالاها را زود تر به انبار انتقال دهد  و در جای مناسب قرار دهد.

برگشت به بالا