رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)
مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)مسابقه مهارت و خلاقیت (سازه خلاق) (نادکاپ شریف)

معرفی لیگ

هر دانش آموز باید بسته مخصوص شرکت در مسابقه را قبل از شروع مسابقه دریافت کند.
به دلیل رعایت مساوات در تعداد قطعه تحویلی به تیم ها و ساخت سازه ها با تعداد قطعات مشخص، وسایل ارائه شده قبلی مورد قبول برای این مسابقه نخواهند بود و هیچ تیمی اجازه استفاده از وسایل خود را حین مسابقه نخواهد داشت.

برگشت به بالا