رفتن به محتوای اصلی
021-66165842 info[at]nadcup.ir
خانه دار دوره اول ابتدایی
خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتدایی

خانه دار دوره اول ابتداییخانه دار دوره اول ابتداییخانه دار دوره اول ابتداییخانه دار دوره اول ابتدایی

معرفی لیگ

در این مسابقه در یک خانه تعدادی وسایل در مکانهای مختلفی قرار دارد. ربات توسط اعضای تیم در خانه حرکت کرده، اشیا را برداشته و در مکانهای تعریف شده قرار می دهد. هر شی امتیاز مربوط به خود را دارد. در پایان زمان هر مرحله، مجموع امتیازات ربات به عنوان امتیاز  مسابقه در نظر گرفته خواهد شد.

برگشت به بالا